Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Stöd och resurser

Här samlar vi information och stödmaterial som kan vara till hjälp för att driva samt fortsätta utveckla föreningen!

RABATTER & FÖRMÅNER

HERBOX
Tillsammans med Herbox verkar Svenska Volleybollförbundet för ökad kunskap och krossade tabun kring mens, samt för jämställd och trygg idrott för dagens och morgondagens kvinnliga idrottare, oavsett dag i månaden. Föreningar som vill bidra till jämställt spelande och ökad kunskap om mens kan tillsammans med Herbox enkelt tillgängliggöra mensskydd i sina lokaler, för föreningens kvinnliga utövare och besökare att använda.

Via den här länken Pdf, 1.9 MB. finns mer information om det förmånliga erbjudandet som skapar dessa möjligheter!

Riksidrottsförbundet har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som levererar specialerbjudanden på produkter och tjänster till idrotten. Dessa avtal inkluderar Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, specialidrottsförbund, RF-SISU distrikt, föreningar och medlemmar.

Det kan exempelvis handla om rabatter på resor, boende, blomsterbud, banktjänster, bokföring och försäkring.

På den här sidan listar RF alla rabatter och förmåner som erbjuds! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EKONOMISKT STÖD

Allmänt om ekonomiska stöd och bidrag
Idrottsföreningar kan i huvudsak söka direkt stöd för projekt som rör barn- och ungdomsverksamhet från Svenska Volleybollförbundet, detta inkluderar även utbildningar. Det går utöver det att söka stöd för anläggningar och idrottsmiljöer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos föreningens lokala RF-SISU-distrikt.

På den här sidan Länk till annan webbplats. listar Riksidrottsförbundet de olika bidragsformerna som föreningar kan ta del av. Former och kriterier för stöd kan förändras över tid.

Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de SF som tillhör RF och som bedriver idrottslig verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Ansökan görs via IdrottOnline Klubb och kan göras av ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Läs mer på RF:s sidor om LOK-stöd Länk till annan webbplats..

Projektstöd IF är ett tvåårigt stödprogram som ska öka förutsättningarna för föreningar att utveckla sin verksamhet i enlighet med Svensk volleybolls strategi och därmed också idrottens Strategi 2025, där visionen lyder "Svensk idrott världens bästa". Projektstödet är ett idrottsmedel som söks av er som volleybollförening via IdrottOnline.

På denna sida finns all information om Projektstöd IF

Frågor om Projektstöd IF ställs till info@volleyboll.se.

Svenska Volleybollförbundet har av Riksidrottsförbundet tilldelats återstartsstöd (del 3) att fördela vidare till föreningar, som kommer ske i början av 2023. Syftet är att mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet, underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet

Återstartsstödet som Svenska Volleybollförbundet administrerar är ej sökbart. Det fördelas till föreningarna baserat på deras verksamhet genom LOK och antalet utövare som deltar i tävlingsverksamhet.

Stödet ska användas till fortsatt utveckling av verksamheten i föreningen och för att säkerställa att möjlighet ges att rekrytera och behålla aktiva utövare/spelare i föreningen. Stödet ska vara framåtsyftande i bemärkelsen att utöka möjligheterna (sänka trösklarna) för fler att delta i föreningens verksamhet.

Svensk volleybolls verksamhetsinriktning ligger till grund samt ger inspiration och guidning. Stödet blir värdefullt för att kunna möta den positiva trend med fler aktiva och fler seriespelande lag som Svensk volleyboll upplever.

Fördelningen sker genom direktutbetalning till de föreningar som erhåller återstartsmedel. Därutöver ett enskilt utskick till respektive förening med information om vad stödet får användas till* samt om krav på återrapportering.

Del 4 av återstartsstödet kommer volleybollklubbarna tillgodo under senare delen av 2023.

* Stödet får inte användas till elitverksamhet.

BAKGRUND
Från och med den 1 juli 2023 höjs reseersättningen för domare från 3 till 4 kr / kilometer som en följd av ökade bränslepriser. Svenska Volleybollförbundet kompenserar även domare för resekostnader i samband med uppdrag under perioden 1 mars 2022 - 30 juni 2023 och använder då återstartsstöd för att finansiera detta.

Kompensationen omfattar samtliga domare som har fått reseersättning utbetalt av föreningar i samband med seriespel i division 1-3.

GENOMFÖRANDE
För att kunna betala ut kompensationen behöver Svenska Volleybollförbundet underlag från medlemsföreningar som deltagit i seriespel under aktuell period.

Föreningarna ska så snart som möjligt och senast den 1 augusti 2023 fylla i formuläret på denna sida och däri ange för hur många kilometer man betalat ut reseersättning till domare.

Steg för steg - så kompenseras domarna:
1. Föreningen gör en sammanställning för hur många kilometer man betalat ut reseersättning till domare under kompensationsperioden.
2. Föreningen fyller i och skickar in formuläret.
3. Svenska Volleybollförbundet betalar ut kompensation till föreningen.
4. Föreningen fördelar pengarna till domarna som dömt matcher i föreningen under kompensationsperioden.

Föreningen ska, vid förfrågan från Svenska Volleybollförbundet, kunna redovisa underlag för de siffror som föreningen skickar in.
UTBILDNING & FORTBILDNING

Genom att ge fler möjlighet till utbildning ökar den organiserade volleybollen i meningsfullhet och kvalitet. Därför jobbar Svenska Volleybollförbundet kontinuerligt med att ge spelare, ledare, tränare och domare möjligheten att skaffa sig både nya och fördjupade kunskaper om världens bästa idrott. Som ett komplement till det finns också SISU Idrottsutbildarna och RF-SISU distrikten som erbjuder möjligheten att förkovra sig i en rad olika områden och frågor som idrotten jobbar med.

Svenska Volleybollförbundets mål är att ge medlemmar på alla nivåer möjlighet att utvecklas samt att fler ska utbildas - allt för att öka den organiserade volleybollens kvalitet och meningsfullhet. På den här sidan har vi samlat information om Svenska Volleybollförbundets utbildningsutbud och de olika verktyg som finns att tillgå.

Utbildningsportalen är Svenska Volleybollförbundets lättillgängliga, digitala övnings- och kunskapsbank för planering, analys och kommunikation inom idrott och träning. Tjänsten är till för alla som är nyfikna på att lära sig mer om volleyboll och beachvolley. Det bästa av allt? Verktyget finns tillgängligt via både mobil och surfplatta och är därför enkelt att använda som redskap inför och under träningar! Läs mer och köp registreringskoder i dag!

SISU Idrottsutbildarna ska verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning. Deras 19 RF-SISU distrikt. Länk till annan webbplats. har motsvarande uppdrag på regional och lokal nivå. SISU:s medarbetare arbetar i alla Sveriges kommuner och bidrar till föreningarnas utveckling. SISU Idrottsutbildarna är en resurs för alla idrotter på såväl förbunds-, distrikts-, som föreningsnivå och har ett tydligt fokus på förening och individ. Att de finns på olika nivåer över hela landet ger medarbetarna en bra inblick i vad som är på gång inom folkbildning, utbildning och idrottsrörelsen i stort, kunskap och erfarenhet som din förening kan få stöd i och ha stor nytta av.

Läs mer på SISU Idrottsutbildarnas webbplats! Länk till annan webbplats.

 

SYSTEM & ADMINISTRATION

RF-anslutna idrottsföreningar får tillgång till IdrottOnline. Länk till annan webbplats. utan kostnad. Det är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrottsrörelse och basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Det är i IdrottOnline som Sveriges idrottsföreningar söker ekonomiska stöd som fördelas av Riksidrottsförbundet (RF), SISU idrottsutbildarna och Svenska Volleybollförbundet. Här kopplas medlemsregister, organisation, folkbildningsadministration och ansökningsförfaranden samman och skapar genom detta ett centralt och uppdaterat register över svensk idrott. Ett register som utgör basen för beslutsunderlag och viktig statistik.
Föreningen får inlogg till Idrottonline vid medlemsinträdet.

Här kan du läsa mer om IdrottOnline Länk till annan webbplats.!

När en förening blir medlem i Svenska Volleybollförbundet får föreningen inloggningsuppgifter till Profixio. Profixio är det system som föreningar använder för att administrera spelares licenser, anmäla lag till seriespel, ansöka om sanktion för tävlingar, rapportera resultat på matcher, lägga in uppgifter på lagledare m.m. Profixio består av två delar:

Profixio FX Länk till annan webbplats.
Här licensierar föreningen spelare, lägger upp föreningsanvändare samt ansöker om sanktion för tävlingar.

Profixio App Länk till annan webbplats.
Här anmäler föreningen lag till seriespel, ändrar matchtider samt lägger in kontaktpersoner till lagen. Här finns också alla beachvolleytävlingar, volleybollserier och samt ungdomstävlingar i volleyboll samlade.

TRYGG VOLLEYBOLL

I en förening ansvarar medlemmarna och, ytterst, den valda styrelsen för att föreningen följer idrottsrörelsens värdegrund. Det kan dock finnas känsliga ärenden då man inte vill eller vågar berätta för varken förening, specialidrottsförbund eller RF/SISU:s distrikt, men ändå vill göra sin röst hörd. Genom visselblåsartjänsten erbjuder Riksidrottsförbundet en möjlighet att konfidentiellt (krypterat och anonymt) kommunicera misstankar om avvikelser från värdegrunden inom idrotten. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för hela idrottsrörelsens verksamhet.

Ansvarig för att hantera ärenden i visselblåsartjänsten är Idrottsombudsmannen, som även kan kontaktas via 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se.

Här kan du läsa mer om det gemensamma arbetet med Trygg idrott! Länk till annan webbplats.

Matchfixning innebär att på ett otillåtet sätt påverka en idrottstävling i syfte att skapa vinning för sig själv eller andra. Genom tipsfunktionen mot matchfixning erbjuder Riksidrottsförbundet en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om matchfixning och otillåten vadhållning inom idrotten. Tjänsten är viktig för att upptäcka och motverka matchfixning.

Vill du lämna ett tips om misstänkt matchfixning eller otillåten vadhållning? Använd följande länk:
https://report.whistleb.com/minmatch-idrott Länk till annan webbplats.

Att vara väl insatt i antidopingarbetet är viktigt för alla föreningar. Till hjälp finns två webbutbildningar, framtagna av Antidoping Sverige, som riktar sig till:

Svenska Volleybollförbundet har även en egen antidopingpolicy som finns publicerad i dokumentbanken.

FÖR IDEELLA

Ideella ledare, tränare, domare, funktionärer och förtroendevalda är försäkrade via Riksidrottsförbundets Föreningsförsäkring Bas.

Med ideell avses att individen som högst haft en ersättning/arvode motsvarande ½ BB/år för sina insatser/uppdrag från samma uppdragsgivare.

Läs mer på hos Folksam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och RF:s hemsida! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FÖR SPELARE

Svenska Volleybollförbundet har från den 1 januari 2023 Folksam som försäkringsgivare för spelare (licensförsäkring).

Omfattning
Licensförsäkringen gäller samtliga licensierade spelare samt barn- och ungdomar upp till 18 år som är medlem i förening tillhörande Svenska Volleybollförbundet.

Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar under deltagande i tävling/match, organiserad träning och prova på-verksamhet anordnad av Svenska Volleybollförbundet, dess distriktsförbund eller förening. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna. För mer information om försäkringen och dess omfattning, se dokumentbanken.

Råd & vård för idrottsskador
Tjänsten Råd och Vård för idrottsskador ingår i förbundets försäkring. Hit kan du ringa och få rådgivning för skador eller känningar som uppkommit i samband med träning eller tävling/match. Tjänsten är kostnadsfri och öppen för tidsbokning måndag till fredag 8-17. På bokad tid blir du uppringd av en fysioterapeut som bedömer din skada, ger råd om vidare behandling samt gör en skadeanmälan. I vissa fall kan du ha rätt till en vidare bedömning och bokad tid till en fysioterapeut eller läkare.

Ring 020-44 11 11

Vid skada på spelare
Om du råkat ut för skada, kontakta:

Folksam Idrott & Hälsa
106 60 Stockholm
Telefon 0771-950 950
folksam.sport@folksam.se

Skada som inträffade 2019-2022
Svenska Volleybollförbundet hade mellan 1 januari 2019 och 31 december 2022 Svedea som försäkringsgivare för licensförsäkringen. För skada som inträffade under denna period, kontakta Svedea.

Anmälan görs via telefon 0771-160 190, eller via mejl, idrottsskador@svedea.se

Skada som inträffade innan 31 dec 2018
Observera att för skada inträffad 31 december 2018 eller tidigare, kontakta IF Skadeförsäkring på telefon: 0771-655 655 och ange försäkringsnummer: SP895452.

Riksidrottsförbundet har i samarbete med Bris tagit fram materialet Barnens spelregler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som tar upp barns rättigheter inom idrotten. Barnens spelregler är en bra start till diskussion om rättigheter och värderingar i idrotten. Föreningar som vill arbeta med Barnens spelregler i sin förening kan kontakta sitt RF-SISU distrikt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RF har även ett samverkansavtal med Bris. Det omfattar kunskapshöjande och rådgivande insatser. Bland annat telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare:

  • Bris – telefonlinje för barn 116 111
  • Bris – vuxentelefon 0771 50 50 50
  • Bris – Stödlinje för idrottsledare 077 44 000 42

Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga. Det förutsätter ett aktivt arbete med tränar- och ledarkulturer samt med att översätta värdegrunden i konkreta beteenden. Det kräver också ett kontinuerligt arbete med strukturer och rutiner i syfte att förebygga och åtgärda otrygghet.

den här webbplatsen Länk till annan webbplats. av Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna finns vägledning i hur föreningar kan ta sig an det förebyggande trygghetsarbetet.

Sponsorer